,    

,   , 2015, N 2
, , 2015, N 2:
: 21.09.2015
4,5 3


: 21.09.2015: 21.09.2015
-


: 21.09.2015: 21.09.2015: 21.09.2015: 21.09.2015: 21.09.2015: 21.09.2015

.
..1, ..1, ..1, ..1, ..2, ..1
, . 2015; 2: 32-53
: 21.09.2015

| | PDF


.., ..
, . 2015; 2: 54-61
: 21.09.2015

| | PDF


.., .., .., ..
, . 2015; 2: 62-71
: 21.09.2015

| | PDF

.
.., ..
, . 2015; 2: 72-79
: 21.09.2015

| | PDF


..1,2, ..2, ..1, ..2
, . 2015; 2: 80-88
: 21.09.2015

| | PDF

Pregnancy in women with history of ischemic stroke and thrombophilia
Makatsariya A.D., Akinshina S.V., Bitsadze V.O., Zhuravleva E.V., Idrisova L.E., Abramyan G.R.
, . 2015; 2: 89-98
: 21.09.2015

| | PDF


.., .., .., .., ..
, . 2015; 2: 99-109
: 21.09.2015

| | PDF


..1, ..2, ..3, ..2, ..2, ..2
, . 2015; 2: 6-12
: 21.09.2015

| | PDF


..1, ..1, ..2, ..2, ..2
, . 2015; 2: 13-18
: 21.09.2015

| | PDF

:
.., ..
, . 2015; 2: 19-23
: 21.09.2015

| | PDF


..
, . 2015; 2: 24-30
: 21.09.2015

| | PDF


..
, . 2015; 2: 116-117
: 21.09.2015

| | PDF


..
, . 2015; 2: 110-115
: 21.09.2015

| | PDF